English
Česky

puškohledy

ARTEMIS 2000

Komplexn? konstruovaná ?ada, která nabízí nejširší sortiment puškohled? Meopta s pevným i prom?nným zv?tšením. Pevný ocelový tubus, maximalizovaná rázuvzdornost, vynikající optický výkon, vodot?snost a elegantní, pln? funk?ní design - to jsou vlastnosti, které ocení p?edevším profesionálové a ti, pro n?ž je myslivost a lov neodd?litelnou sou?ástí životního stylu.

ARTEMIS 2100

Modely 2100 s osv?tleným zám?rným bodem jsou speciáln? konstruovány pro lov za snížených sv?telných podmínek. Osv?tlení bodu je za b?žného denního sv?tla pozorovatelné prakticky jen p?i stupních 6 a 7, takže cíl pozorovaný za hrani?ního jasu p?i rozsvícení bodu nezmizí v jeho jasu. Úrove? jasu lze nastavit to?ítkem na levé stran? puškohledu v sedmi stupních ozna?ených ?íslicemi 1 - 7. Mezipolohy ozna?ené te?kou osv?tlení vypínají, takže pooto?ením o jediný záskok lze osv?tlení vypnout a naopak pooto?ením o jediný záskok zp?t zapnout na p?vodn? nastavenou úrove?. Životnost originální baterie CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také b?žn?ji dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 hodin.

• pevná i pro m?nná zv?tšemí
• odleh?ený ocelový tubus
• jedine?ná konstrukce vnit?ního mechanismu zajiš?ující nejvyšší mechanickou odolnost
• vynikající rozlišovací schopnost a sv?telná propustnost dosahující 90 %
• vícenásobné antireflexní vrstvy
• vodot?sný, odolný proti orosení vnit?ních ploch, pln?ný dusíkem
• záskokový mechanismus horizontální a vertikální rektifikace s krokem 1 cm/100 m
• modely 2100 s osv?tleným zám?rným bodem
• kvadratický pr?b?h rektifikace


ARTEMIS 3000

Komplexn? konstruovaná ?ada puškohled? Meopta s prom?nným zv?tšením, která výrazn? rozši?uje okruh potenciálních uživatel?. Modely 3000 vycházejí svou kvalitou z ?ady 2000, od které se liší p?edevším jednodílným tubusem z lehkých slitin. Zám?rná osnova je umíst?na v zadní ohniskové rovin?. Výb?r zv?tšení a pr?m?r? objektivu pokrývá kompletní rozsah použitelnosti puškohled?.


MEOSTAR R1

Meopta uvádí na trh novou generaci puškohled?, která si klade za cíl uspokojit i ty nejnáro?n?jší uživatele. Materiálem používaným pro výrobu tubus? t?chto puškohled? je jedna z nejkvalitn?jších hliníkových slitin, která umož?uje opat?it povrch tubusu ?ernou anodizací (tzv. eloxem). Tato povrchová úprava je molekulárn? navázána na hliníkový materiál, což ?iní povrch tubusu extrémn? chemicky odolným. Krom? toho je povrch upraven speciální technologií tak, aby byl p?íjemný na dotyk. Zdokonalené antireflexní vrstvy MB-5501 na optice vedou ke špi?kovým hodnotám sv?telné propustnosti puškohledu mezi 94% - 95%.

• prom?nná zv?tšení
• lehký jednodílný tubus z nejkvalitn?jších Al slitin používaných v leteckém pr?myslu
• jedine?ná konstrukce vnit?ního mechanismu zajiš?ující nejvyšší mechanickou odolnost
• vynikající rozlišovací schopnost a špi?ková sv?telná propustnost dosahující 94%-95%
• mnohonásobné antireflexní vrstvy MB-5501
• vodot?sný, odolný proti vnit?nímu zamlžení
• záskokový mechanismus horizontální a vertikální rektifikace s krokem 1/4 in/100 yd
• modely RD s osv?tleným zám?rným bodem
• kvadratický pr?b?h rektifikace

Model Meostar R1 RD 1-4x22 s osv?tleným zám?rným bodem je konstruován pro lov za b?žných sv?telných podmínek (p?i max. intenzit? je osv?tlení bodu viditelné i za slune?ného po?así na sn?hové pokrývce). P?i nastavení dalekohledu na zv?tšení 1x jej lze s rozsvíceným bodem používat jako kolimátorový zam??ova?, tedy s ob?ma o?ima otev?enýma. Tím se radikáln? zvyšuje p?ehled st?elce o d?ní v okolním terénu. Úrove? jasu lze nastavit to?ítkem na levé stran? puškohledu v sedmi stupních ozna?ených ?íslicemi 1 - 7. Mezipolohy ozna?ené te?kou osv?tlení vypínají, takže pooto?ením o jediný záskok lze osv?tlení vypnout a naopak pooto?ením o jediný záskok zp?t zapnout na p?vodn? nastavenou úrove?. Životnost originální baterie CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také b?žn?ji dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 hodin. Modely Meostar R1 RD 7x56 a 3-12x56 jsou konstruovány pro lov za snížených sv?telných podmínek (viz modely 2100).

Tubus z oceli nebo duralu
Nelze jednozna?n? ?íci, zda pro hlavní tubus puškohledu je lepší ocel nebo hliníková slitina.
Oba materiály mají své výhody i nevýhody a z obou materiál? zkonstruovala Meopta tubusy pln? vyhovující extrémní zát?ži, jaké jsou puškohledy vystaveny. Ocelové tubusy jsou odoln?jší v??i vn?jšímu poškození, hliníková slitina je naproti tomu leh?í.
Konstrukce puškohled? Meopta s ocelovými tubusy má však jednu výhodu navíc: Využívá efektu “teplotní kompenzace”, kdy délkové zm?ny hlavního tubusu p?i r?zných teplotách jsou pln? kompenzovány délkovými zm?nami vnit?ního tubusu nesoucího zám?rnou osnovu a ?o?ky p?evracejícího systému. Tato jedine?ná vlastnost puškohled? Artemis 2000
a Artemis 2100 v praxi znamená, že nulová paralaxa nastavená na 100 m v montážních dílnách Meopty p?i teplot? 20°C, z?stává nastavena na 100 m p?i lovu pod poledním sluncem rovníkové Afriky stejn? jako na zamrzlých pláních Aljašky.

Kvadratický pr?b?h rektifikace
Kvadratický pr?b?h rektifikace znamená, že horizontální i vertikální pohyby zám?rného k?íže jsou navzájem nezávislé a garantovaného rozsahu pohybu lze dosáhnout v libovolném sm?ru. Na obrázku je vid?t srovnání rektifika?ního pole puškohledu Meopta a levného “noname” puškohledu. Je vid?t, že v n?kterých sm?rech sice rektifika?ní rozsah “noname” puškohledu p?evyšuje rozsah Meopty, ale v d?ležitých sm?rech (zejména diagonálních) dosahuje hodnot nedosta?ujících. Nepravidelný obvod rektifika?ního pole “noname” puškohledu pak ?íká, že horizontální a vertikální pohyby nejsou nezávislé (projevuje se to zejména v krajních polohách), tj. p?i oto?ení
to?ítka horizontální rektifikace se zám?rný k?íž pohne též ve sm?ru vertikálním.

Zám?rný k?íž v p?ední nebo zadní ohniskové rovin?
Zámerný k?íž umíst?ný v p?ední ohniskové rovin? (za objektivem) znamená,
že p?i zm?n? zv?tšení se sou?asn? s obrazem cíle zv?tšuje ?i zmenšuje zdánlivá
velikost zám?rného k?íže (viz tabulka).
Zám?rný k?íž umíst?ný v zadní ohniskové rovin? (p?ed okulárem)
znamená, že p?i zm?n? zv?tšení obrazu z?stává zdánlivá velikost zám?rného k?íže konstantní  (viz tabulka).

Platí tedy:
• U puškohled? s pevným zv?tšením na poloze zám?rného k?íže nezáleží.
• Zám?rný k?íž v p?ední ohniskové rovin? umož?uje použít dálkom?rných stupnic i rozte?í silných ?ar pro m??ení vzdáleností p?i kterémkoliv zv?tšení.


Použití dálkom?rné stupnice u k?íž? 4A a 4B
Do obrazu stupnice umíst?te cíl, nebo ?ást cíle, jehož reálnou výšku odhadujete na 0,5 m (tento rozm?r signalizuje ?íslice 0,5 vlevo od stupnice), tak, že spodní okraj cíle leží na základové rysce stupnice. ?íslo nad ryskou, která odpovídá hornímu okraji cíle, udává vzdálenost cíle ve stovkách metr?. Odhadujeme-li nap?íklad výšku trupu dosp?lého srnce na 0,5 m, nachází se srnec pozorovaný dle obrázku ve vzdálenosti asi 200 m

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.