English
Česky

spektivy

Pozorovací dalekohledy jsou ur?eny milovník?m p?írody, ornitolog?m, myslivc?m, sportovním st?elc?m, ale dob?e slouží i jiným ú?el?m vyžadujícím excelentní optické podání pozorovaného objektu. Nejnáro?n?jším uživatel?m jsou ur?eny modely Meostar S1-75 APO vybavené tzv. APO objektivy. Tyto dalekohledy redukují na minimum sekundární barevnou aberaci a poskytují tak brilantní krystalicky ?istý a ostrý obraz i v t?ch nejt?žších sv?telných podmínkách. Jsou nejvhodn?jším alternativou pro fotografování. P?ípadný nežádoucí vliv ostrého protisv?tla lze omezit výsuvnou slune?ní clonou.

Stativová objímka je opat?ena závitem W 1/4“, který umož?uje upevn?ní dalekohledu na tém?? všechny typy stativ?. T?leso dalekohledu je ut?sn?no ve všech spojích a napln?no dusíkem. Vnit?ní prostor t?lesa dalekohledu je tak chrán?n proti prachu a vlhkosti a p?i náhlé zm?n? teploty nedojde k orosení vnit?ních ploch. Dalekohled spolehliv? pracuje p?i teplotách od -15°C do +50°C.

Okuláry pro dalekohledy TGA, Meostar S1-75 a Meostar S1-75 APO jsou vzájemn? zam?nitelné. Okulár 30xWA-R je ur?en pouze pro TGA.

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.