English
Česky

Meopta

Firma Meopta, resp. Optikotechna,  byla založena v roce 1933 z podn?tu Doc. Aloise Mazurka, profesora na místní Pr?myslové škole, velmi výrazné a houževnaté osobnosti. Doc. Mazurek se intenztivn? zajímal o optiku, v?noval se samostudiu a usiloval o zavedení výuky optického oboru na Pr?myslové škole. Jeho úsilí došlo napln?ní a v roce 1933 se jeho p?ání a sny realizovaly v nov? vzniklé firm?. Po?áte?ní kapitál vložil Ing. Alois Beneš, stavitel v P?erov?.

Firma zpo?átku vyráb?la jen optické komponenty, kondenzory, zv?tšovací skla apod. V roce 1933 však Doc. Mazurek vyvinul první ?eskoslovenský zv?tšovací objektiv Benar a tím ur?il další zam??ení firmy.

Firma v pr?b?hu dvou následujících let zakoupila od pana Kalusche licenci na výrobu zv?tšovacích p?ístroj?, pozd?ji se civilní výroba rozší?ila i na fotoaparáty, projektory 8mm, 9,5 mm a 16mm a na profesionální 35mm a 70mm projektory.

V roce 1935 pod tíhou politckých událostí ?eskoslovenská armáda hledala možnosti vyzbrojení vojsk kvalitní optikou a proto Ing. Beneš prodal firmu Zbrojovce Brno. Zbrojovka do rozvoje firmy výrazn? investovala, postavila za m?stem nové výrobní budovy a vznikl základ dnešní Meopty.

 


V pr?b?hu 2. sv?tové války podléhala Optikotechna zcela vedení n?meckého Abwehru a vyráb?la optické p?ístroje pouze pro n?meckou armádu. Civilní výroba se realizovala jen okrajov?.

V pr?b?hu války bylo popraveno nebo umu?eno celkem 17 zam?stnanc? firmy, jimž je v?nován památník Matka vlast socha?e Bajáka p?ed hlavní budovou.

Po válce byla firma znárodn?na a ješt? v roce 1945 p?ejmenována na Meoptu (ME- mechanická OPTA - optická výroba).

Firma pokra?ovala ve výrob? zv?tšovacích p?ístroj? (Axomat, Opemus, Magnifax) v?etn? p?íslušenství a objektiv? (Meogon, Belar), fotoaparát? (Flexaret), snímacích kamer (Admira), projektor? 8mm, 16mm (Meoclub), profesionálních kinoprojektor? 35mm a 70mm (Meopton) a dalších výrobk? (refraktometry, d?lní refraktometry, dalekohledy, puškohledy, teodolity apod.). Postupem ?asu ovšem byly n?které výrobkové skupiny p?esouvány do pobo?ných závod? (Meopta Hyn?ice, Brno, Praha) nebo v rámci RVHP zcela p?evedeny do jiných zemí, naopak byla velmi posilována výroba vojenská.

V 70.- 80. letech pak v hlavním závod? v P?erov? z?stala jen výroba zv?tšovacích p?ístroj?, projektor?, kinoprojektor? a vojenská výroba ovládla výrobní kapacity závodu z více než 75%.

To se stalo firm? osudným v letech devadesátých, zvlášt? v období vojenské konverze.

Díky osobnosti RNDr. Vladimíra Chlupa a pozd?ji díky významným investicím pana Paula Rausnitze firma prošla tímto t?žkým obdobím ve zdraví a dnes Meopta pat?í ke špi?kovým výrobc?m optických p?ístroj? v oblasti pozorovací a sportovní optiky, optoelektronických systém?, laserových aplikací i  vojenských p?ístroj?.

Meopta disponuje špi?kovým technologickým parkem a zam?stnává vynikající odborníky v oboru, proto máme d?vod v??it, že se bude firma vyvíjet a r?st i v budoucnosti.


HISTORICKÉ MEZNÍKY
1933

Ing. Alois Beneš založil v P?erov? firmu Optikotechna. Jeho spolupracovník Dr. Mazurek zkonstruoval první ?eskoslovenský zv?tšovací objektiv.

1934-1937
Výroba Optikotechny se soust?edila na vybavení temné komory (zejména zv?tšovací p?ístroje a objektivy).

 

 1937
Optikotechna vybudovala nové výrobní prostory pro rozší?ení výroby na p?edm?stí P?erova.

1939-1945
Optikotechna byla p?inucena dodávat vojenské optické p?ístroje pro n?meckou armádu (zam??ova?e, dálkom?ry, periskopy, binokulární dalekohledy, puškohledy).

1946
Optikotechna byla p?ejmenována na národní podnik Meopta.

1947-1970
Meopta se stala jedním z nejv?tších výrobc? zv?tšovacích p?ístroj? na sv?t? a jediným výrobcem kinoprojektor? ve St?ední a Východní Evrop?.

1953
V P?erov? byl založen Ústav výzkumu optiky a jemné mechaniky.

1971
Výrazný nár?st vojenské výroby pro armády Varšavské smlouvy (až 75% obratu).

1988
Meopta obnovila výrobu puškohled?, pokles vojenské výroby.

1990
Podíl vojenské výroby v Meopt? klesl na 0%, Meopta se za?ala rozd?lovat na dce?inné akciové spole?nosti.

1992
Meopta je pln? privatizovaná a z?stává jediným optickým výrobcem v ?eské republice. Stává se dodavatelem nejv?tších sv?tových optických firem.

2003
Fúzí akciových spole?ností Meopta P?erov, a.s. a Meopta - optika, a.s. je znovu vytvo?ena po právní, organiza?ní a obchodní stránce jedna spole?nost

2006
Zm?na právní formy na Meopta - optika, s.r.o.

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.