English
Česky

Virtuální muzeum

Virtuální muzeum

Cílem projektu je p?edstavit postupn? všechny exponáty, obsažené v depozitá?i sbírky výrobk? firmy Optikotechna - Meopta. Sbírka mapuje celé období vývoje a života firmy a je neustále rozši?ována jak sb?rem a nákupem starších výrobk? tak i zavád?ním výrobk? sou?asných.

Sbírka dnes ?ítá kolem 800 exponát?, což je jedním z d?vod?, pro? je obtížné najít pro ni ucelený prostor k prezentaci. Pot?eba pro d?stojné umíst?ní p?edstavuje cca 400-500m2.

Proto volíme tuto možnost, abychom alespo? ?áste?n? p?edstavili naši historii a pochlubili se prací více než 30 000 zam?stnanc?, kte?í od roku 1933 až po dnešek prošli branami firmy.

Zárove? bychom rádi získali i odezvu od p?íznivc?, sb?ratel? a zájemc?, nebo? máme ve sbírce exponáty, o nichž nemáme dostupnou dokumentaci a u n?kterých dokonce v?bec neznáme ú?el jejich použití. Budeme proto vd??ni za Vaše zkušenosti, názory a p?ipomínky, aby se muzeum firmy rozvíjelo nejen ke spokojenosti návšt?vník?, ale aby se sbírka stala dokumentem o bohatém život? výjime?né firmy.

Budeme se snažit umístit zde i r?zné dokumenty, zajímavosti, citace z kronik a korespondence, které dovolí nahlédnout do života tehdejších osobností a zárove? zpest?it tyto stránky.

Virtuální muzeum bude ukládáno pravideln? do sekce Download.

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.