English
Česky

Naše Zna?ka

Logo Meopty, tak jak ho známe dnes, prošlo dlouhým vývojem. Níže je nazna?eno, jak probíhala jeho prom?na. První logo spole?nosti Optikotechna vzniklo roku 1933, kdy byla tato firma založena.  

První logo spole?nosti Optikotechna používáno v letech 1933 - 1935.

Druhé logo spole?nosti Optikotechna vzniklo po roce 1936.

Zm?n?né logo Optikotechny používáno v letech 1936 – 1945

Po skon?ení druhé sv?tové probíhaly v Optikotechn? transforma?ní a vypo?ádací procesy. Firma v té dob? zm?nila své logo do podoby na obrázku níže. Toto logo se používalo jen krátce v povále?né výrob?.

Poslední logo Optikotechny používáno v letech 1945-1946

V roce 1946 byla Optikotechna znárodn?na a vznikl národní podnik Meopta (ME- mechanická OPTA - optická výroba).

V roce 1947 bylo na patentovém ú?ad? zaregistrováno nové logo spole?nosti Meopta.

P?vodní logo Meopty z roku 1947.

Duté logo z roku 1956

Užití p?edevším pro tisk

Úprava z roku 1960

Zv?tšení pom?ru vzdálenosti (bílé plochy) mezi písmeny „me“ a za?átkem ?erného pole.

Významná modernizace loga z roku 1969

Vypln?ní dutého písma. Užití p?evážn? pro tisk

Modernizace loga z roku 1970 - logo bylo ješt? následn? jednou modernizováno roku 1978 panem V?ela?em.

Poslední zm?nou loga byla jeho digitalizace z roku 2007. Tuto podobu používáme dodnes.

Logo je nyní možno použít i pro laserování a další tisk

P?ehled vývoje loga  1933-2007

© 2011 Meopta-optika, s.r.o.